nuq 'oH respirator?


nuq 'oH respirator?

respirator protective jan ghIch 'ej nuj pagh naQ qaD pagh nach against Qom muD wearer 'avwI' yuvtlhe' 'e'. chaq respirators:

1.tight-fitting —botuQtaHvIS bID, nuj ghIch 'ej naQ facepieces 'e' vo' hairline below woS qab yuvtlhe' yuvtlhe' jIHMej;

2.loose-fitting, such as hoods mIv 'ej QuQ 'e' DapIHchugh yuvtlhe' wabmeyvetlh pagh. loQ addition ghaH cha' chaH Dapon 'e' yI Segh respirator.

3.air-purifying, baS contaminants teq vo' choptaHvIS jejlaw';

4.atmosphere-supplying, baS choSay'moHlaH, breathable jejlaw' vo' Hal uncontaminated DuHIvDI'. law' Sa' che', lo' muD-supplying respirators vI'Iprup Qom exposures.