dust botuQtaHvIS leH methods 'ej

outer dust botuQtaHvIS tend nIvbogh Hur jejlaw' dust, bacteria 'ej contaminants latlh vI', 'ej bacteria, tlhepQe' rech, vaj, pagh lo' interchangeably batlhchaj Dop joq outer patlh contaminate lam Hoch wo' close to qab HeghDI' absorbed lom 'ej infection Hal bot innermost.

qaD botuQtaHvIS HeghDI' wej bIQopchugh, vaj lulaj vaj choSay'moHlaH nav qatwI' 'ej close to nuj ghIch lulaj 'ej Dop, vaj wej casually reH SutwIj qoDDaq ghap DIr around mong SoH.

tlhoy dust botuQtaHvIS SuS tuj jejlaw' tlhepQe' yIQ joq, ghaHmo' reduced neH germs bot role. vaj, roD vaj choH HochHom nIvbogh botuQtaHvIS DanoHmeH ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI', wa'logh jaj, vaj pub washing 5 tup.

botuQtaHvIS dust 'ej Say' 'ej disinfected Hoch jaj jotlhmeH gauze botuQtaHvIS jejlaw' filtration botuQtaHvIS heating method laH DanoHmeH SoH qeng disinfection pagh.